یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی استفاده از نگاشت برای افزایش سرعت و کیفیت بهینهسازی فراابتکاری (مطالعه ی موردی: مهندسی نفت)
چکیده فارسی مقاله از بهینهسازی مقید در مسائل گوناگون به وفور استفاده میشود. در این مسائل که عموما بر پایهی الگوریتمهای فراابتکاری هستند روش در ، های مختلفی برای برخورد با محدودیتها وجود دارد. که در اکثر موارد سرعت و کیفیت بهینهسازی را کاهش میدهند. در این مقاله یک روش جدید ارائه شده است که کل فضای جستجوی را به یک فضای بستهی بدون محدودیت نگاشت می ، بهینهسازی با الگوریتم ژنتیک در فضای جدید جستجو برای یافتن نقطهی بهینه انجام میشود. به دلیل اینکه فضای جدید دارای محدودیت نیست جستجو در ، کند. سپس افزایش سود در یک میدان نفتی، این ، این فضا سرعت بالاتری داشته و نقطهای با مقدار تابع هدف بهتر پیدا میکند. در یک مطالعهی موردی روش با رایجترین روش های برخورد با محدودیتها از جمله حذف و تابع جریمه مقایسه گردیده و عملکرد آن از نظر زمان اجرا و مقدار تابع هدف بررسی شده است. نتایج سرعت و کیفیت بسیار بالای بهینه ساز مجهز شده به نگاشت را نشان می دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بهینهسازی مقید، الگوریتم ژنتیک، افزایش سود

عنوان انگلیسی Using Mapping for Increasing the Speed and Quality of Meta Heuristic Optimization (Case Study: Petroleum Engineering)
چکیده انگلیسی مقاله Constraint optimization is widely used in various problems. In these problems, which are generally based on meta heuristic algorithms, there are different methods for dealing with constraints, in which most of them decrease the speed and quality of optimization. In this paper, in a genetic algorithm optimization, a novel method has represented that maps whole the search space to a close space without any constraint. Then in new space the optimum point is searched. Because of having no constraint, searching in this space has a higher speed and finds a point with better fitness. In a case study, increasing the profit of an oil field, this method has compared with the most common constraint handling methods such as removal and penalty function. And its performance of time and fitness value is compared. Results show the huge speed and quality of mapping-based optimization.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Constraint optimization, genetic algorithm, increasing profit

نویسندگان مقاله محمد رضا مهدیان | Mohammad Reza Mahdiani
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

احسان خامه چی | Ehsan Khamehchi
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سینا شهریاری | Sina Shahriari
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

الهه میرزا علی پور | Elahe Mirzaalipour
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها