یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مساله مکان یابی - تخصیص و قیمت گذاری در محیط رقابتی با رویکرد برنامه ریزی دو سطحی
چکیده فارسی مقاله مسائل مکان یابی تخصیص رقابتی ماهیتی غیرمتمرکز دارند و به این خاطر استفاده از ساختار تصمیم گیری غیر متمرکز برای نزدیک شدن به مدلی واقعی حیاتی است. در این تحقیق قرض می شود دو شرکت رقیب از طریق مجموعه ای تسهیلات محصولاتیخدماتی را به بازار عرضه می کند. یک مدل مبتنی بر برنامه ریزی دو سطحی برای مساله مکان یابی تسهیلات جدید شرکت هدف و قیمت گذاری محصول در هر دو گروه تسهیلات جدید و موجود پیشنهاد شده است. در سطح اول مدل، شرکت هدف (پیشرو) در بازاری رقابتی با تصمیم گیری در مورد مکان تسهیلات جدید و قیمت گذاری محصولات در تسهیلات موجود و جدید با توجه به وضعیت شرکت رقیب و بخش های مختلف بازاره سود خود را بیشینه می کند. در واکنش به تصمیمات تصمیم گیرنده پیشرو، بخش های بازار با مصرف کنندگان (پیرو) در دومین سطح از مدل، تسهیلات با بیشترین مطلوبیت را از بین تسهیلات پیشرو و شرکت رقیب انتخاب می کنند. با بهره گیری از تبدیلات مناسب، برنامه ریزی دو سطحی به برنامه ای تک سطحی و معادل آن تبدیل می شود. مجموعه ای مسائل آزمایشی برای بررسی کارایی مدل پیشنهادی با کمک CPLEX حل شده است. نتایج به خوبی از تناسب مدلدوسطحی با ماهیت رقابتی بازار و ساختار غیر متمرکز تصمیم گیری پشتیبانی می کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله برنامه ریزی دو سطحی، مکان یابی تخصیص تسهیلات رقابتی، مطلوبیت مصرف کننده.

عنوان انگلیسی Competitive Facility Location-Allocation Problem and Pricing; A Bi-level Programming Approach
چکیده انگلیسی مقاله Competitive location-allocation problems have a decentralized nature, and due to that, to getting close to a realistic model, employing a decentralized decision making structure is essential. In this research, it is supposed that two competitors are offering some products (services) to the market through a set of facilities. A bi-level programming (BLP) based model has been proposed for locating new facilities and pricing products in both new and existing facilities of the target company. In the first level of the proposed model, by taking into account the situation of the competitor company and the status of different market segments, the target company (leader) tries to maximize its profit in the competitive market through deciding on location of new facilities and pricing of products in both existing and new facilities As a reaction to leader’s decisions, market segments or consumers in the second level of the BLP model, try to choose facilities offering products with highest utility among leader’s and competitor’s facilities. By benefiting from appropriate transformations, the BLP model is converted to a single-level but equivalent program. To evaluate the efficacy of the proposed model, a set of test problems have been solved by CPLEX solver. Results truly support the fitness of the BLP model for competitive nature of market and decentralized decision-making structure.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Bi-Level Programming, Competitive Facility Location-Allocation, Consumer’s Utility

نویسندگان مقاله حميد فرورش | Hamid Farvaresh
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان

رؤیا سلطانی | Roya Soltany
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها