یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بررسی میزان اعمال تکنیک های تولید کلاس جهانی در شرکتهای تولیدی ایرانیمطالعه موردی
چکیده فارسی مقاله سازمان های پیشرو در زمینه رقابت جهانی برای داشتن توان رقابتی از تکنیک هایی موسوم به تکنیک های تولید کلاس جهانی استفاده می کنند. رقابت با این شرکت ها بدون استفاده از تکنیک های مذکور امکان پذیر نیست. این تحقیق میزان اعمال تکنیک های تولید کلاس جهانی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران را بررسی کرده است، همچنین، به تعریف و بررسی تاثیر محرک ها و موانع عمده در اجرای تکنیک های تولید کلاس جهانی در شرکتهای تولیدی ایران پرداخته است. داده های تحلیل شده در این مطالعه از 175 پرسشنامه ارسالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده و با استفاده از آزمون T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های بخش اول این تحقیق که میزان اجرای 25 تکنیک از تکنیک های تولید کلاس جهانی را بررسی می کرد، نشان می دهد که اکثر این تکنیکها در جامعه مطالعه شده اجرا نشده اند و تولید کنندگان ایرانی هنوز از فلسفه تولید انبوه استفاده می کنند و در مقایسه با تولید کنندگان جهانی با فلسفه های تولیدی دهه 1980 - 1970 تولید می کنند. همچنین نتایج بخش دوم این تحقیق نشان می دهد که هشت محرک بررسی شده در اجرای تکنیک های تولید کلاس جهانی در شرکتهای ایرانی تاثیر به سزایی ندارند و مهمترین محرکها در اجرای این تکنیک ها در شرکتهای تولیدی ایران کاهش هزینه های تولید و عملیات و توجیه اقتصادی هستند، مهمتر از این، نتایج همچنین نشان می دهد که موانع مطالعهش ده در عدم اجرای تکنیک ها تاثیر گذارند و ففدان ارتباطات بین المللی و فقدان انگیزه در کارکنان از موانع اصلی در راه اجرای تکنیک های تولید کلاس جهانی در بخش تولید ایران است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تولید کلاس جهانی، تکنیک های تولیدی پیشرفته، شرکتهای تولیدی

عنوان انگلیسی Survey Rate the Implementation of the WCM Techniques in Iranian Manufacturing companies , case study
چکیده انگلیسی مقاله Pioneer organizations in global competition using techniques to World Class Manufacturing for having a competitive. Competition with these firms impossible, without use these techniques. The purpose of this paper is survey Rate implementation of the World Class Manufacturing Techniques in Manufacturing Firms in the Tehran Stock Exchange, to identify the critical driving and resisting forces toward WCM techniques implementation in Iranian manufacturing firms. The data analyzed in this study are collected from a questionnaire sent to 175 manufacturing firms and with T test analyzed. The findings of this study indicate that the Iranian manufacturers are still using the mass production philosophy and are still in the 1970s and 1980s, when compared with world-class manufacturers. The findings also indicate that the drivers don't have significant impact on implementing WCM in Iranian manufacturing firms. The most important variables that promote the implementation of WCM techniques are “reduced operating costs (marketing and production)” and “Economical justification”. More importantly, the results of this study indicate that lack of international communication and lack of employee motivation are the most significant barriers to WCM implementation in the Iranian manufacturing sector
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله World Class Manufacturing, Excellente Manufacturing Technique, Manufacturing firme.

نویسندگان مقاله خسرو حیدری | Khosro Heidari
Shahid Bahonar University of Kerman
دانشگاه شهید باهنرکرمان

بهزاد باباخانی | Behzad Babakhani
master of science in industrial engineering

سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید باهنر (Shahid bahonar university)

محمدعلی فرقانی | Mohammadali Forghani
Shahid Bahonar University of Kerman
دانشگاه شهید باهنرکرمان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها